aleja bocian budynek obraz ptak slonecznik
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych położonych w obrębie Ostrówek - Nieruchomości gminy Galewice-sprzedaż - Urząd Gminy Galewice.

 

Pobierz PDF

Nieruchomości gminy Galewice-sprzedaż

 
2017-01-24

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych położonych w obrębie Ostrówek

 

                                                                                                            Galewice, dnia 23.01.2017

Nr 6840.1.2017

Wójt Gminy Galewice

Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490),

o g ł a s z a

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych położonych w obrębie Ostrówek:

 

Działka   Powierzchnia   Księga wieczysta Cena wywoławcza złotych Wadium

numer              w ha               numer                          netto                             złotych

876/3           0,1950 ha     SR1W/00094876/3        40.000,00 zł +VAT          4.000,00 zł

 

876/2          0,1950 ha      SR1W/00094876/3        34.400,00 zł +VAT          3.400,00 zł

 

876/1 i        0,1950 ha      SR1W/00094876/3        34.400,00 zł +VAT          3.400,00 zł

858/7

858/6         0,1950 ha       SR1W/00094876/3        34.400,00 zł +VAT          3.400,00 zł

Przedmiotowe nieruchomości gruntowe mają regularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren ten jest uzbrojony w sieć wodociągową, linię energetyczną oraz drogę o nawierzchni asfaltowej. Działki maja bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj; dz.nr 696/3. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się zabudowania mieszkalne i siedliskowe w zabudowie rozproszonej, kompleksy leśne oraz grunty orne, pastwiska, łąki. Wydano decyzję (znak 6730.46.2015 z dnia 18.08.2015r.)  o warunkach zabudowy dla działek nr 858/3 i 876 ustalając rodzaj zabudowy jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  Nieruchomości objęte przetargiem są wolne od obciążeń i zobowiązań

Przetarg odbędzie się w dniu  06 marca 2017r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Galewicach sala nr 107 ( parter –sala obrad).

Przetarg zostanie przeprowadzony na każdą nieruchomość odrębnie.

Wadium w gotówce należy wnieść do  02.03.2017r. w kasie Urzędu Gminy do godziny 13:00 lub na rachunek Urzędu Gminy w przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak aby w dniu 02.03.2017r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Osoba przystępująca do  przetargu wpłaca wadium z określeniem licytowanej nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Osoby przystępujące do  przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu  następujące dokumenty:

dowód wniesienia wadium (oryginał)

osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

uczestnik przetargu mający zamiar nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, winien przedłożyć aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej,

osoby reprezentujące w/wym. Uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie  pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;

uczestnik przetargu zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, winien przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka

oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, technicznym i prawnym zbywanej nieruchomości  oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

numer i nazwa rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Wygrywający  przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomościami.  Niedotrzymanie terminu wpłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Koszty związane z transakcją kupna-sprzedaży ponosi strona Nabywająca. W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanej  działki  przyszły Nabywca wykona je we własnym zakresie i na własny koszt.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informacja w sprawie przetargu  U.G. pok. 308 tel.(062) 78 38-63

Renata Jaworska
 
Urząd Gminy Galewice,
ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie
tel.: 062 78 38 618, fax: 062 78 38 625, email: sekretariat@galewice.pl, http://www.galewice.pl
NIP: 619-10-75-838, Regon: 000538194
Nr konta bankowego dla Klientów Urząd Gminy Galewice RBS Lututów O/Galewice Nr 42-9256-0004-5500-0257-2000-0030
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x