aleja bocian budynek obraz ptak slonecznik
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu- Nowy termin - Aktualności - Urząd Gminy Galewice.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-06-20

Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu- Nowy termin

                                                                        Galewice, 7 czerwca 2017r.

Znak: 6232.1.7.2017

 

ZAPYTANIE OFRTOWE

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO

Gmina Galewice na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Galewice ”

 I. Zamawiający:

GMINA GALEWICE

ul. Wieluńska 5

98-405 Galewice

NIP: 997-013-28-76

Tel.:   (+48) 62 78 38 618

Faks: (+48) 62 78 38 625

E-mail: sekretariat@galewice.pl

 II.  Określenie przedmiotu zamówienia.

 1.  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających azbest (płyty faliste azbestowo –cementowe) z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) z nieruchomości należących do osób fizycznych zgodnie z adresami określonymi w wykazie będącym załącznikiem Nr 2 do umowy.

2.  Zakres prac obejmuje:

1) demontaż płyt falistych azbestowo – cementowych z pokryć dachowych, ich zabezpieczenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych do demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie z wnioskami właścicieli budynków została określona na ok. 1006 m2 co stanowi 14,084 Mg – zastosowano przelicznik gdzie 1m2 pokrycia dachowego ~14kg.

2) zabezpieczenie wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest złożonych luzem na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Galewice. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie z wnioskami właścicieli nieruchomości została określona na około 4451 m2 co stanowi 62,32 Mg – zastosowano przelicznik, gdzie 1 m2 pokrycia dachowego ~14Kg

3) ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji po dokonaniu całkowitego demontażu na jednym obiekcie (dotyczy również przypadków obejmujących odbiór wyrobów zawierających azbest, bez demontażu). Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy, właściciela (posiadacza nieruchomości) i przedstawiciela Zamawiającego.

4) szczegółowy przedmiot zamówienia sporządzony na podstawie wniosków właścicieli nieruchomości wraz z adresami, ilościami przeznaczonymi do demontażu oraz transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będzie protokół odbioru podpisany przez: przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości, Wykonawcę oraz karty przekazania odpadów na składowisko odpadów.

6) wybrany Wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest.

7) Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu i/lub odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego maja być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 29.09.2017r.

 III. Termin wykonania zamówienia:

           Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 29.09. 2017r.

 IV. Dokumentacja odbioru realizacji zadania:

          W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następującą dokumentację: 

     1) pozytywny, bezusterkowy protokół odbioru robót podpisany przez właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Wykonawcy, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego – po zakończeniu prac na danej posesji /budynku potwierdzających ilość zdemontowanego pokrycia dachowego lub ilości wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (w m2 w miarę możliwości w tonach); obowiązek przygotowania protokołu leży po stronie Wykonawcy,

2)  kartę przekazania odpadów na składowisko określającą ilość przekazanych odpadów w Mg,

3)  pisemne oświadczenie właścicieli nieruchomości stwierdzające zakończenie prac, uporządkowanie terenu po wykonaniu usługi i braku uwag

4)  oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z wyrobów zawierających azbest

V.  Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1)  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz  ofertowy –  załącznik nr 1 do zapytania,

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej,

3)  aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych o kodach 170601, 170605 wydane przez właściwy organ,

4)  dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej co zostanie ocenione na podstawie oświadczenia wg załącznika nr 2 oraz oświadczenia:

  • że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r nr 71 poz. 649 z póź. zm.)  - załącznik nr 3,
  • spełnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 nr 216 poz. 1824) – załącznik nr 4.
  • dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5,
  • posiadanie umowy z firmą, w której będą unieszkodliwione odpady azbestowe – załącznik nr 6, wraz z kopią w/w umowy,
  • dysponowanie osobami, które ukończyły szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na temat usuwania wyrobów zawierających azbest – załączniki nr 7 do zapytania,
  • posiadanie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – kopia polisy.

 VI.  Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Iwona Patkowska 62 78 38 630

 VII.  Miejsce składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w kopercie do dnia  26 czerwca 2017r. do godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice, pok. 208. Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opatrzona nazwą zadania tj. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Galewice -2017r.”

Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 VIII. Sposób oceny ofert.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1. najniższej ceny – 100%

Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:

ocena w kryterium „najniższa cena”, dla którego cena minimalna jest najkorzystniejsza, ilość punktów będzie obliczona według wzoru:

                                          Najniższa cena oferty spośród ofert

                                              niepodlegających odrzuceniu

Liczba punktów =                                                                                x 100%

                                                Cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu

 

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. w przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie. Ofertę należy sporządzić podając również prawidłowa stawkę VAT za wykonaną usługę.

 IX. Informacje o formalnościach.

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia jej ponownej oceny.

2. Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzory dokumentów wymienione w części V zadania.
  3. Projekt umowy.
Iwona Patkowska
 
Urząd Gminy Galewice,
ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie
tel.: 062 78 38 618, fax: 062 78 38 625, email: sekretariat@galewice.pl, http://www.galewice.pl
NIP: 619-10-75-838, Regon: 000538194
Nr konta bankowego dla Klientów Urząd Gminy Galewice RBS Lututów O/Galewice Nr 42-9256-0004-5500-0257-2000-0030
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x