aleja bocian budynek obraz ptak slonecznik
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Urząd Stanu Cywilnego (USC) - Urząd Gminy Galewice - Urząd Gminy Galewice.

 

Pobierz PDF

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

 

Sprawy związane z Urzędem Stanu Cywilnego pok.206.

Kierownik mgr Agnieszka Olszowiak

tel. 62 78 38 635

fax. 62 78 38 625

e-mail: usc@galewice.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek -     730- 1700

Wtorek - Czwartek -730-1500

Piątek -730-1530


 

1. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:

1.odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego

2. zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

3 zaświadczenie o stanie cywilnym.

Rodzaje odpisów: odpis skrócony, zupełny i wielojęzyczny

Wymagane dokumenty

-wniosek  nr (1)

-potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

-dokument tożsamości (do okazania)

Opłaty:

-za odpis skrócony, opłata skarbowa -22,00 zł.

-za odpis zupełny, opłata skarbowa –33,00 zł.

-za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby-24,00zł

-za zaświadczenie o stanie cywilnym-38,00zł

wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Galewice lub na konto Urzędu Gminy w Galewicach Nr 42 9256 0004 5500 0257 2000 0030

Dodatkowe informacje

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby  składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

W/w dokumenty  wydaje się osobie której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeśli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Bezpośrednio po zarejestrowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa lub zgonu wydawany jest bezpłatnie z urzędu jeden odpis skrócony aktu.

Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia  28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z  2014r. poz.1741  z późn. zm.) )

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1628 z późn zm. )

2.  Rejestracja zgonu

Zgon osoby należy  zgłosić do 3 dni od daty wystawienia karty zgonu przez lekarza, natomiast jeśli osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej –do 24 godzin od chwili zgonu.

Zgłoszenie zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku  na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych tj. zgon może zgłosić współmałżonek osoby zmarłej, pozostała rodzina osoby zmarłej np.: dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie.

Wymagane dokumenty

-karta zgonu wystawiona przez lekarza,

-dowód osobisty osoby zmarłej,

-paszport (dotyczy cudzoziemca),

-dowód osobisty współmałżonka (do wglądu),

-dowód osobisty osoby zgłaszającej (do wglądu),

Opłaty:

- Nie pobiera się

Dodatkowe informacje

Rejestracja zgonu ( czyli sporządzenie aktu zgonu) następuje w dniu zgłoszenia zgonu. Po zarejestrowaniu zgonu kierownik USC wydaje bezpłatnie odpis skrócony aktu zgonu.

Uwaga! Jeśli rejestracja zgonu w urzędzie nie będzie możliwa w dniu zgłoszenia z przyczyn technicznych, kierownik USC zamieszcza w karcie zgonu adnotację o zgłoszeniu zgonu. Z tym dokumentem osoba zgłaszająca zgon udaje się do administracji cmentarza żeby pochować osobę zmarłą. W takiej sytuacji zgon zostanie zarejestrowany w najbliższym możliwym terminie.

Zgłoszenie zgonu powoduje automatyczne wymeldowanie osoby, która zmarła z miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz unieważnienie dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia  28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z  2014r. poz.1741  z późn. zm.) )

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1628 z późn zm. )

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2011r. Nr 118, poz.687 z późn. zm.)

3. Sprawy związane z zawieraniem małżeństw

  1. Małżeństwo konkordatowe-Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  2. Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

  1. dowody tożsamości ( dowody osobiste lub paszport)do okazania
  2. dowód opłaty skarbowej  
  3. jeśli jest potrzebne – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa
  4. jeśli osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński nie ma polskich aktów stanu cywilnego a jest obywatelem Polski należy przygotować: zagraniczny odpis aktu urodzenia  a jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim zagraniczny akt małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokument, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.
  5. w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec: osoba ta musi przedstawić dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju z którego pochodzi. Jeżeli na podstawie złożonych dokumentów nie będzie można ustalić wszystkich danych wymaganych w akcie małżeństwa osoba ta będzie zobowiązana do przedstawienia odpisu aktu urodzenia, a jeśli była wcześniej w związku małżeńskim: odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie, unieważnienie lub nieistnienie małżeństwa. Wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku muszą być urzędowo przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

Opłaty:

-84,00zł za sporządzenie aktu małżeństwa

wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Galewice lub na konto Urzędu Gminy w Galewicach Nr 42 9256 0004 5500 0257 2000 0030

Dodatkowe informacje dot. spraw związanych z zawieraniem małżeństw

  1. 1.        Małżeństwo konkordatowe-Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 

Duchowny w terminie 5 dni od zawarcia małżeństwa wyznaniowego ma obowiązek doręczyć do Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie, stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ważne  6 miesięcy od daty jego wystawienia.

  1. Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego                                                    Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o tym, że osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ślub cywilny można wziąć w dowolnym USC oraz poza urzędem w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników. Ślub poza urzędem wymaga dodatkowej opłaty tj. 1.000,00zł. Jeśli ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia

(np. w szpitalu) nie jest pobierana opłata.

Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia  28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z  2014r. poz.1741  z późn. zm.)

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1628 z późn zm. )

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy( Dz.U. 2012r. poz.788 z późn. zm.)

4.Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

Jeśli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej przez obywatela polskiego  lub cudzoziemca,  którego zgodnie z przepisami ustawy -Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać zaświadczenie stwierdzające,że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.

Wymagane dokumenty

-dokument tożsamości  (do wglądu),

-dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka  

Opłaty:

-zaświadczenie   -38,00 zł

(wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Galewice lub na konto Urzędu Gminy w Galewicach Nr 42 9256 0004 5500 0257 2000 0030)

Dodatkowe informacje:

Zaświadczenie, o którym mowa jest ważne prze okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.

Podstawa prawna:

Art.83 ustawy  z dnia  28 listopada 2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z  2014r. poz.1741  z późn. zm.)

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1628 z późn zm. )

5.Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wymagane dokumenty

-dokument tożsamości  (do wglądu),

Opłaty:

-zaświadczenie   -38,00 zł

(wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Galewice lub na konto Urzędu Gminy w Galewicach Nr 42 9256 0004 5500 0257 2000 0030)

Dodatkowe informacje:

Zaświadczenie o stanie cywilnym  jest wydawane osobie której dotyczy i jest ważne prze okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.

Podstawa prawna:

Art.44 i 49 ustawy  z dnia  28 listopada 2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z  2014r. poz.1741  z późn. zm.)

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1628 z późn zm. )

6.Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Podstawa prawna

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /tekst jednolity z dnia 25.06.2012 r. Dz. U. z 2012r. poz. 788 /

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 1282 )

Wymagane dokumenty

 -dowód osobisty (do wglądu),

Opłaty:

-opłata skarbowa  -11,00 zł

wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Galewice lub na konto Urzędu Gminy w Galewicach Nr 42 9256 0004 5500 0257 2000 0030

dodatkowe informacje:

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba rozwiedziona powinna złożyć oświadczenie przed upływem trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku Sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Podstawa prawna:

Art.59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy( Dz.U. 2012r. poz.788 z późn. zm.)

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1628 z późn zm. )

7.Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Podstawa prawna:

Art.19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16.10.1992r. (Dz. U. Nr 90 poz.450 z 1992r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10.11.1992r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów

i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992r. Nr. 90 poz.453 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

-Akt małżeństwa (do wglądu).jeżeli związek małżeński zawarty był poza granicami Gminy Galewice

-Dowody osobiste małżonków (do wglądu)

Opłaty:

- Nie pobiera się

Dodatkowe informacje:

Wnioski o przyznanie odznaczeń przygotowuje kierownik urzędu stanu cywilnego dla par małżeńskich zameldowanych na terenie Gminy Galewice. Zgłoszenia o przyznanie medali można dokonać osobiście lub za pośrednictwem rodziny.

Podstawa prawna:

Art.19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16.10.1992r. (Dz. U. Nr 90 poz.450 z 1992r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10.11.1992r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów

i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992r. Nr. 90 poz.453 z późniejszymi zmianami).

 Więcej informacji na stronie internetowej obywatel.gov.pl

Piotr Rybak
Urząd Gminy Galewice,
ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie
tel.: 062 78 38 618, fax: 062 78 38 625, email: sekretariat@galewice.pl, http://www.galewice.pl
NIP: 619-10-75-838, Regon: 000538194
Nr konta bankowego dla Klientów Urząd Gminy Galewice RBS Lututów O/Galewice Nr 42-9256-0004-5500-0257-2000-0030
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x